DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi điều chỉnh các dịch vụ và phạm vi công việc của mình tùy theo từng khách hàng để đảm bảo chúng tôi có thể đáp ứng được các mục tiêu của họ.

Sáp nhập

Hỗ trợ các công ty trong lĩnh vực thăm dò khai thác sáp nhập hoặc kết hợp các hạng mục thăm dò khai thác mà họ quan tâm.

Mua lại

Tư vấn đối với các thương vụ mua lại tài sản hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực thăm dò khai thác.

Thoái vốn

Hỗ trợ khách hàng thoái vốn hoặc lược bỏ một số các hạng mục thăm dò khai thác.

Thuê nhượng

Xác định các công ty cấp vốn cho hoạt động thăm dò khai thác thông qua hình thức cho thuê nhượng một số hạng mục thăm dò khai thác.

Chúng tôi xử lý các giao dịch với giá trị từ 10 triệu đô la Mỹ đến trên 500 triệu đô la Mỹ.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

Đối với các cam kết bên bán, chúng tôi tập trung vào bốn mục tiêu chính để giúp hoàn tất giao dịch thành công.

1

TĂNG CƯỜNG HIỆU ỨNG CHÀO HÀNG

2

HƯỚNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO CÁ NHÂN HÓA

3

TRÌNH BÀY THÔNG TIN HIỆU QUẢ

4

GẮN KẾT BÊN MUA/BÊN THUÊ

Các dịch vụ của chúng tôi có thể linh hoạt điều chỉnh, chúng tôi thậm chí có thể cung cấp máy tính hiện đại và các thư viện dữ liệu tại một vị trí cụ thể, hoặc qua hình thức trực tuyến để các bên mua và bên thuê tiềm năng có thể tra cứu thông tin nếu không tiện di chuyển.

LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG 

Đơn vị đồng hành tin cậy của quý vị